[:cz]

TANEČNÍ CESTA  PĚTI RYTMŮ PROSTŘEDNICTVÍM TĚLA, DUCHA & SRDCE

Každý podzim se příroda připravuje na zimu. Listy padají dolů a energie stromu se vrací ke kořenům. Je lidskou přirozeností kopírovat tyto změny v přírodě, ale v našem rušném životě si málokdy najdeme chvíli k zastavení, abychom si je uvědomili. Stejně jako listy umírají, aby vytvořily nový život, potřebujeme také my čas na regeneraci našich sil a na rekapitulaci, abychom mohli opět vyjít životu vstříc s novými myšlenkami a novou energií. Je to dynamika života, které jsme všichni součástí. Musíme zemřít, abychom mohli žít. Jde to ruku v ruce. Je to energie, která se pohybuje mezi životem a smrtí, v nás, u nás, kolem nás. Je to tanec a my jsme součástí tohoto tance.

Jednoho dne také spadneme ze stromu života na zem a vytvoříme prostor pro růst ostatním. Na této cestě, která začíná v okamžiku našeho narození a končí v okamžiku, kdy zemřeme, můžeme zažívat a využívat náš plný potenciál a cokoliv nám život přináší, považovat za dar. Záleží na každém z nás, jestli to přijmeme nebo ne.

Prostřednictvím tance pociťujeme vibraci našeho vlastního života, ale také naší smrtelnosti. Cítíme živost, ale také omezení, bohatství života, ale také slzy, když se s něčím loučíme, hlubokou vděčnost, ale také strach z neznámého. Prostřednictvím tance poznáváme život a také cítíme zármutek z odchodu. Je tu prostor pro vše, co považujeme za tanec mezi životem a smrtí. Od předků přijdeme a jednoho dne budeme předchůdcem druhých a mezitím tancujeme náš životní tanec. Všichni jste vítáni!

Varování: tento seminář může změnit váš život a určitě vás přivede dovnitř, do vašeho srdce.

Více informací o semináři

O tanci 5 rytmů

Prostřednictvím tance můžeme vyjádřit svůj vnitřní svět, a protože je tanec univerzální jazyk, můžeme také lépe porozumět jeden druhému, když se pohybujeme. Většinu dne své tělo nevnímáme a pohybujeme se nevědomě. Když dokážeme dát tělu dostatek pozornosti, když vnímáme jeho tvar a způsob vyjadřování, stáváme se více přítomní. V této chvíli začneme dýchat, cítit a zažívat energii, která je v nás, která námi pohybuje. A tím, že dokážeme být takto přítomní, se stáváme vědomými tanečníky. Čím více budeme vědomý tanec a pohyb cvičit, tím více se se pro vás stane stav přítomnosti běžným, normálním stavem.

Tanec 5 rytmů nás podpoří v tom, abychom přenesli svou pozornost do fyzického, emocionálního a duševního těla. Tento transformační tanec nám pomůže, abychom se stali celistvou bytostí, která může být přítomná, i když v životě přijdou náročné a bouřlivé časy. Přivede nás hlouběji do kontaktu s naším vnitřním zdrojem a bude nás vyzývat, abychom využívali svůj potenciál naplno.

Během celého víkendového workshopu budeme prozkoumávat úroveň našeho vědomí v pohybu, v dechu, v naší schopnosti vidět, propojovat se, přijímat, dávat…a v mnoha dalších oblastech. Toto vše prozkoumáme v různých úrovních vztahu: vztahu k sobě, k druhému, ke skupině, k duši. Budeme tančit, tančit, tančit a tančit ještě víc, dokud naše maska nespadne, dokud se neocitneme v čisté pravdě.

PĚT RYTMŮ

PLYNUTÍ | ZEMĚ je rytmus, který nás učí, abychom byli vnímaví. Přivádí nás do těla, a poskytuje nám pevnou půdu pod nohama, abychom mohli jít dál.

STACCATO | OHEŇ nám ukazuje, co znamená dávat. Přivádí nás do ohnivého kontaktu s ostatními.

CHAOS | VODA nám pomáhá pustit, vzdát se, abychom mohli zažít náš vlastní extatický tanec.

LYRIKA | VZDUCH nás učí vše o naší lehkosti a hravosti. Dostáváme se do otevřeného prostoru.

NEHYBNOST | ÉTER je rytmus, díky kterému se posuneme k onomu pevnému bodu uvnitř nás. Je to tanec, který nás vrací domů.

Přihlásit se

[:en]

A 5RHYTHMS DANCE JOURNEY THROUGH BODY, MIND & HEART

Every autumn nature prepares itself for the winter. Leaves fall down and the energy of the tree goes back to the roots. The human nature has the same movement, but in our busy lives we often forget to take that time for ourselves. Like the leaves die in order to create new life, we also need the time to reset, digest and resource ourselves to come out with fresh ideas and new energy. It’s the dynamic of Life we’re all in. We need to die to live, they go hand in hand. It’s an energy that moves between life and death, in us, with us, around us. It’s a dance and we’re part of this dance.

One day we will also fall down from the tree of life on the ground and make space for others to grow. In this journey that moves from the moment of birth to the moment we die, we can experience and use our full potential and whatever life provides us as a gift. It’s up to every one of us if we take it or not.

Through the Dance we get a sense of our own vibrant life, but also our mortality. We feel the aliveness, but also the limitations, the richness of life, but also the tears of letting go, the deep gratitude, but also the fear of the unknown. Through dance we recognize life and we also honor the grief of letting go. There is space for everything we feel we need to dance between life and death. From the ancestors we come and one day we will be the ancestor of others. In between we dance our dance. Everyone is welcome.

Warning: this work can be life changing and it will definitely bring you to the heart.

More about workshop

About 5 Rhythms

Through dance we can express our inner world and because dance is an universal language we can also understand each other better when we move. Most of how our bodies move, during our daily life, is unconscious. By bringing awareness to the expression and shape of the body, you will come more to the present moment. In this moment you breathe, feel and experience the energy which moves through you and this presence makes you a conscious dancer. The more you practice this, the more this will be a  normal state to be in.

Dancing the Five Rhythms supports you to bring awareness in the physical-, emotional- and soul body. This transforming dance helps you to become a holistic being who can be present even when times are rough and challenging. It will bring you deeper in contact with the inner source and challenge you to be in your full potential.

During this weekend workshop we explore the level of consciousness in moves, breathe, seeing, connecting, receiving, giving and much more. We investigate this in the different levels of relationships: yourself, the other, group and spirit. We dance, dance, dance and dance more till our harness falls off and we are in the naked truth.

FIVE RHYTHMS

FLOWING | EARTH is the rhythm that learns you to be receptive. It brings you in the body and gives you ground to move on.

STACCATO | FIRE shows us what it is to give. It brings us in a fiery contact with the other.

CHAOS | WATER helps us to surrender and to let go, so we can experience our own ecstatic dance.

LYRICAL | AIR  learns us everything about our own light- and playfulness. We move in to the open space.

STILLNESS | COMPASSION is the rhythm which moves towards our own still point. It’s the dance of coming home.

Sign up

[:]

Author

cestainspirace

Cesta Inspirace

e-mail: cesta@cestainspirace.cz phone: +420 608 026 415

Newsletter